Најважнија права студената утврђена Законом о високом образовању су право на:

 • упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање,
 • благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије,
 • активно учествовање у доношењу одлука,
 • различитост и заштиту од дискриминације,
 • самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења,
 • повластице које су студенту загарантоване његовим статусом,
 • подједнако квалитетне услове студија за све студенте и
 • бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Факултета и Универзитета.
  Обавезе студената су:
 • испуњавање наставних и предиспитних обавеза
 • поштовање права запослених и других студената на Факултету
 • учествовање у доношењу одлука.

Студент има право на жалбу у складу са Статутом Факултета уколико се прекрши неко од права студената. Студент има право на приговор уколико није задовољан добијеном оценом и сматра да испит није обављен у складу са Законом и општим актима Факултета. За подношење приговора постоји рок од 36 сати. Надлежни орган Факултета мора у року од 24 сата да размотри приговор и донесе одлуку. Уколико се приговор прихвати студент може поново полагати испит у року од 3 дана.

 

Мировање права и обавеза

Студент има право на мировање права и обавеза искључиво на лични захтев и то у случају теже болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање 6 месеци, одслужење и дослужење војног рока, неге детета до годину дана, одржавање трудноће и у другим случајевима предвиђеним Статутом Факултета.

 

Дисциплинска одговрност

Статут Факултета прописује које су лакше и теже повреде обавеза студената, који ће дисциплински органи поступати у вези са тим, као и сам начин вођења дисциплинског поступка против студента. Уколико студент изврши тежу повреду обавеза, као најтежа казнена мера може се изрећи искључење са студија.

Лабораторије Факултета су опремљене савременом научноистраживачком опремом која се,осим за потребе наставног процеса, користи за реализацију научно истраживачких пројеката у области хемиjске и процесне технологије, биотехнологије, прехрамбене и текстилне техногогије. 
сазнај више...

"Савремене технологије" ("Advanced Technologies") је промењени назив часописа "Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу", који је почео да излази 1983. год.Прва свеска првог волумена под новим називом изашла је у јуну 2012. год.Часопис "Савремене технологије" 
сазнај више...

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ
joomla vector social icons