Студијски истраживачки рад 1 и 2

Наставник или наставници:Сви наставници ангажовани на докторским студијама

Циљ предмета:Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно- апликативних знања и метода, као и најновијих сазнања објављених у водећим међународним часописима на решавању конкретних проблема у оквиру предмета докторских студија.

Исход предмета:Оспособљавање студената да самостално повезују материју из предмета докторских студија, примењују претходно стечена и нова знања ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе студенти проширују своја знања а коришћењем нових метода самостално и креативно користе нова сазнања при решавању задатих проблема.

КАРТОН ПРЕДМЕТА

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ