Научно-истраживачка јединица остварује научни рад кроз основна, примењена и развојна истраживања у циљу подизања квалитета наставе, усавршавања наставника и сарадника, увођења студената у научни рад као и ванбуџетског стицања материјалних средстава за рад и развој Факултета. Поред делатности из става 1 Научно-истраживачка јединица се бави технолошким развојем, унапређењем животне средине и контролом квалитета. Рад Научно-истраживачке јединице ближе се уређује Правилником о организацији и раду. Организацијом и радом Научно-истраживачке јединице руководи продекан за научну делатност.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је својом одлуком број 660-01-00002/10 од 11.09.2018 године акредитовало Технолошки факултет у Лесковцу, као државни факултет у области техничко-технолошких наука - материјали и хемијске технологије за обављање научноистраживачке делатности.

Одлука о акредитацији 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ