Пројекти које финансира /суфинансира Министарство просвете и науке Републике Србије

А) ОСНОВНА ИСТРАЖИВАЊА

Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена
Добијање, физичко-хемијска карактеризација, аналитика и биолошка активност фармаколошки активних супстанци
Функционална анализа, стохастичка анализа и примене
Динамика хибридних система сложених структура. механика материјала
Бихејвиорални ефекти понављане примене новосинтетисаних супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања gaba aрецептора: поређење са стандардним психофармаколошким лековимаБ) ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ


Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације
Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње техничких текстилних материјала
Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију
Развој традиционалних технологија производње ферментисаних сувих кобасица са ознаком географског порекла у циљу добијања безбедних производа стандардног квалитета
Mогућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округуВ) ИНТЕГРАЛНА И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА


Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима
Вишескално структурирање полимерних нанокомпозита и функционалних материјала применом различитих прекурсора
Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа
Унапређење система мониторинга и процене дуготрајне изложености становништва загажујућим супстанцама у животној средини применом неуронских мрежа
Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије
Унапређење енергетских карактеристика и квалитета унутрашњег простора у зградама образовних установа у србији са утицајем на здравље

 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ