понедељак, 09 новембар 2020 10:26

Други конкурсни рок за упис у прву годину докторских академских студија

Технолошки факултет у Лесковцу уписује у прву годину докторских академских студија за школску 2020/21 годину У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ на студијски програм ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО:

9 самофинансирајућих студената

Пријављивање на конкурс за упис од 09. до 16.11.2020. године од 10-12 сати у просторијама Службе за студентска питања или електронским путем
Oбјављивање прелиминарне ранг листе 16.11.2020. године у 14 сати
Објављивање коначне ранг листе 18.11.2020. године у 9 сати
Упис кандидата који су стекли право да се упишу на докторске академске студије  18-20.11.2018. године од 10 - 13 сати
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

пријавни лист,
- Оверене фотокопије стечених диплома,
- Уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова,
- Списак и фотокопије научних и стручних радова (уколико их има),
- Потврда о познавању једног од светских језика, и
- Очитана биометријска лична карта/фотокопија личне карте
Кандидати се могу пријавити на конкурс попуњавањем пријавног листа који се може преузети са интернет презентације Факултета ( download ). Попуњен пријавни лист потребно је потписати, скенирати (у pdf. формату) и са скенираном (у pdf. формату) потребном послати на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са назнаком “За пријаву на конкурс”.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
     У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

1. завршене одговарајуће или сродне мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом од најмање 8,00 на претходним нивоима студија или
2. завршене одговарајуће или сродне мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове из области докторских студија за коју конкурише, има просечну оцену мању од 8,00 или
3. завршене одговарајуће или сродне основне студије за стицање VII-1 степена стручне по правилима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 76/2005...), са најмањом просечном оценом 8,00 или 4. завршене одговарајуће или сродне основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по правилима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 76/2005...) и објављене научне радове из области докторских студија за коју конкурише, уколико има просечну оцену мању од 8,00 или
5. академски степен магистра наука из одговарајуће или сродне научне области.
     Услов за упис на докторске академске студије је познавање једног страног језика. Испуњење овог услова, кандидат доказује потврдом о познавању једног од страних језика.
Одговарајуће и сродне студије/научне области, за упис на докторске академске студије које се реализују на Факултету, припадају следећим научним областима:
- технолошко инжењерство,
- биотехничке науке,
- инжењерство заштите животне средине и заштите на раду,
- хемијске науке,
- физичко-хемијске науке,
- биолошке науке,
- наука о заштити животне средине и заштити на раду и
- фармацеутске науке.
   Комисија за наставу може, на образложени предлог Комисије за вредновање и рангирање кандидата за упис на докторске студије, да поред одговарајућих и сродних научних области из претходног става, утврди сродност, односно истоветност и других научних области за упис на докторске академске студије.
    Редослед кандидата који су поднели пријаву за упис у прву годину докторских aкадемских студија утврђује се на основу укупне остварене просечне оцене кандидата на основним, мастер академским студијама, магистарским студијама, односно студијама за стицање VII-1 степен стручне спреме.
     Укупна просечна оцена рачуна се на следећи начи: саберу се све оцене које су остварене на свим претходим нивоима студија, те се овај збир подели укупним бројем положених испита из предмета на овим нивоима студија који се бројчано оцењују.
    Ако два или више кандидата на основу укупне просечне оцене остваре исти број бодова па се не може извршити избор одговарајућег броја за упис, редослед ће се утврдити уз помоћ допунског критеријума – укупне дужине студирања на основним студијама, мастер академским, као и магистарским студијама.
     Ако кандидати и применом критеријума из претходног става имају исти број бодова, предност има онај кандидат који има већи индекс научне компетентности израчунат на основу Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких резултата истраживача ("Службени Гласник РС", бр. 24/2016 и 21/2017).
     Уколико кандидат има просечну оцену мању од 8,00, у обавези је да, у складу са конкурсом, достави копије научних радова. Објављени научни радови су услов да кандидат буде рангиран.
     Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси Комисији за рангирање кандидата за упис, на чији предлог Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
     Ранг листа постаје коначна када декан донесе решење по уложеним приговорима или истакне рок за подношење приговора без достављених приговора. Коначну ранг листу потписује декан Факултета.        Коначна ранг листа за студијски програм објављује се на сајту и огласним таблама Факултета.
Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис кандидата.
     Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.
     Уколико се у предвиђеном року не упишу сви студенти који су стекли право уписа, декан одређује додатне термине за упис студената на расположива места, на основу објављеног конкурса. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.
   Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако је здравствено осигуран.
     Услови и ближи критеријуми за упис на докторске академске студије утврђени су Правилником о упису на студијске програме Технолошког факултета у Лесковцу, као и одредбама Заједничког конкурса.
      Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 120.000 динара, а за стране држављане 3.000 ЕUR-а.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
1. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8,00 на основним и мастер академским студијама, 
2. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове из области докторских академских студија за коју конкуришу, уколико има просечну оцену мању од 8,00, 
3. академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу са одредбама члана 128. Закона о високом образовању. 
4. завршене основне студије за стицање VII-1 степен стручне спреме са најмањом просечном оценом 8,00 или објављене научне радове из области докторских академских студија за који конкуришу, уколико имају просечну оцену мању од 8,00. 
Прву годину докторских студија могу уписати лица са завршеним основним, односно последипломским студијама, из истих или сродних области студијског програма докторских студија за које конкуришу. Сродност области одређује Наставно-научно веће Факултета на предлог Kомисије за наставу. 
Услов за упис на докторске академске студије јесте познавање једног страног језика. Испуњење овог услова, кандидат доказује потврдом о познавању једног од страних језика.

Редослед кандидата на ранг листи за упис у прву годину одређује се на основу укупне остварене просечне оцене на основним и мастер академским студијама, односно студијама за стицање VII-1 степена стручне спреме и студијама за стицање академског степена магистра наука.

Ако два или више кандидата на основу укупне просечне оцене остваре исти број бодова, редослед ће се утврдити уз помоћ допунског критеријума – дужине студирања на основним и мастер академским студијама.
Ако кандидати имају исти број бодова, предност има онај кандидат који има већи индекс научне компетентности израчунат на основу коефицијента које је дефинисало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.
Услов за упис на докторске студије јесте познавање једног од светских језика. 
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 120.000 динара, а за стране држављане 3.000 ЕUR-а.
Комисија за упис кандидата саставља прелиминарну ранг листу пријављених кандидата и објављује је на огласној табли и интернет страници Факултета у року који је утврђен конкурсом. 
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања Прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Факултет утврђује Коначну ранг листу пријављених кандидата и објављује је на огласној табли и интернет страници Факултета, у року који је утврђен конкурсом. 
Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис кандидата. 
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако је здравствено осигуран.

КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ НА КОНКРС подносе СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
пријавни лист (купује се у Скриптарници),
доказ о уплати 5.000,00 динара на име пријављивања на конкурс,
оверене фотокопије стечених диплома, 
уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова,
списак и фотокопије научних и стручних радова (уколико их има),
потврда о познавању једног од светских језика, и
очитана биометријска лична карта/фотокопија личне карте.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ