петак, 26 октобар 2018 14:07

Други конкурсни рок за упис у прву годину мастер академских студија

Технолошки факултет у Лесковцу уписује у прву годину мастер академских студија у школској 2018/2019. годину У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ:

15 самофинансирајућих студената на студијском програму

Управљање материјалним и енергетским токовима (Material and energy flows management)

Студијски програм је акредитован за студије на српском и енглеском језику. Настава се одвија на енглеском језику.

Пријављивање на конкурс за упис од 29.10. до 2.11.2018. године од 9-13 сати

Oбјављивање прелиминарне ранг листе 5.11.2018. године у 11 сати

Објављивање коначне ранг листе 7.11.2018. године у 9 сати

Упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије
7-9.11.2018. године од 10 - 13 сати

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
У прву годину master академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова на Технолошком факултету у Лесковцу, и то:
- на студијски програм Управљање материјалним и енергетским токовима (Material and energy flows management) могу се уписати студенти који су на основним академским студијама завршили студијски програм Хемијске технологије или Прехрамбенa технологијa и биотехнологија или Текстилне технологије и познају енглески језик.

За упис судената, на свим студијским програмима, до потребног броја за које је Факултет акредитован, најпре се рангирају студенти који су завршили наведене студијске програме. Уколико је број пријављених кандидата мањи од броја за које је Факултет акредитован, за преостала места могу конкурисати кандидати који су завршили одговарајуће, односно сродне студијске програме и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова. Наставно-научно веће Факултета, на предлог Комисије за наставу, утврђује који су студијски програми одговарајући, односно сродни за наставак студија на одређеном студијском програму.
Редослед кандидата за упис на прву годину master академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на основним студијама.

Број остварених бодова израчунава се на следећи начин:

дужина трајања претходних студија изражена у месецима
Број бодова = --------------------------------------------------------------------- x просечна оцена
дужина студирања кандидата изражена у месецима

Дужина трајања студија, односно студирања, као и просечна оцена, рачунају се заокруживањем на две децимале.

У прву годину master академских студија може се уписати и лице које је завршило одговарајуће, односно сродне студијске програме основних академских студија и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова, уз накнадно савладавање садржаја, односно предмета одговарајућих студијских програма првог степена академских студија у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова. Веће Факултета, на предлог Комисије за наставу, утврђује који су студијски програми одговарајући, односно сродни за наставак студија на одређеном студијском програму, као и предмете, односно допунске програмске садржаје које морају савладати студенти у случајевима када студијски програми нису одговарајући, односно немају 240 ЕСПБ бодова.

Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању имају право на упис у прву годину master академских студија, под условима и на начин прописан општим актима Факултета и то:
лица која имају стечено високо образовање у трајању од најмање осам семестара имају право да упишу master академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова;

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси Комисији за упис и рангирање кандидата, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Факултет објављује коначну ранг листу на интернет страници Факултета.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави нострификовану диплому о претходном образовању и оствареном броју ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и доказ о здравственом осигурању.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 54.000 динара, а за стране држављане 1.600 ЕUR-а.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ:
Пријава на конкурс (купује се у Скриптарници)
Доказ о уплати накнаде за пријављивање у износу од 5.000,00 динара
Оверена копија дипломе
Уверење о положеним испитима са бројем остварених еспб бодова
Очитана биометријска лична карта/фотокопија личне карте
Потврда о познавању енглеског језика

Ближа обавештења о условима уписа налазе се и на огласним таблама и сајтовима Технолошког факултета у Лесковцу и Универзитета у Нишу: http://www.tf.ni.ac.rs/ и http://www.ni.ac.rs/

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ