уторак, 07 јун 2016 14:45

Опште одредбе - упис на ОАС

У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању и положеним пријемним испитом.
Kандидати који конкуришу за упис на студијске програме: Хемијске технологије, Прехрамбена технологија и биотехнологија, Текстилне технологије (студијско подручје Текстилно инжењерство), полажу пријемни испит из једног од три предмета: Математика, Хемија или Физика, по избору. Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Текстилне технологије, студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа, полажу пријемни испит из једног од следећа четири предмета: Математика, Хемија, Физика или Цртање, по избору.


Кандидати који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе, освојили једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, односно на међународном такмичењу, не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета. Кандидатима се вреднује пријемни испит из тог предмета максималним бројем бодова.


Избор кандидата за упис у прву годину основних студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.


Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу, кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале. Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.


Уколико кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних академских студија, имају исти број бодова, предност има онај кандидат који је постигао већи број бодова на пријемном испиту. У случају да кандидати имају исти број бодова на пријемном испиту, предност има онај кандидат који има већу просечну оцену из средње школе из предмета Математика, Физика или Хемија.


Факултет утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ кандидата по студијским програмима са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим Конкурсом, без обзира на начин финансирања. Место на јединственој ранг листи и укупан број постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим Конкурсом, и има више од 50 бодова.


Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова..
Упис лица са са инвалидитетом, припадника ромске националности и студената држављанина Републике Србије који су у школској 2015/16 години завршили средњу школу у иностранству, применом афирмативне мере спроводи се у складу са Стручним упутством за спровођење уписа које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС. Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног Конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији за упис и рангирање кандидата, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. .


Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, Факултет утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ кандидата са укупним бројем бодова на интернет страници Факултета. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном Конкурсом, уместо њега ће се уписати следећи кандидат, према редоследу утврђеном по коначној ранг листи..


УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству, школују се у Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду Министарства просвете о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа.


УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду Министарства просвете о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа.


УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављани школују се у Републици Србији под истим условима као држављани Републике Србије. Приликом уписа страних држављана, високошколска установа је дужна да води рачуна да не прекорачи укупан број студената одобрен дозволом за рад. Страни држављани сами финансирају своје школовање, а висину надокнаде за студије одређује високошколска установа. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ: да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују као и да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

Сви други услови конкурисања студената, конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листи и поступак по приговорима биће истакнути на огласној табли и сајту Факултета, а у складу са Општим и осталим одредбама Заједничког конкурса..

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ