уторак, 07 јун 2016 14:47

Потребна документа - Упис на ОАС

1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената, и то:

- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- извод из матичне књиге рођених,
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

2. 2. За полагање пријемног испита и друге трошкове које има високошколска установа у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 4.000,00 динара на текући рачун Факултета број 840-1278666-92, позив на број: 79111117, са назнаком “за полагање пријемног испита”, прималац: Технолошки факултет, Лесковац. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош..


3. Кандидати који стекну право на упис подносе:

оригинална документа,
извод из матичне књиге рођених,
два обрасца ШВ-20 (купује се у Скриптарници факултета),
индекс (купује се у Скриптарници факултета),
две фотографије формата 4,5 х 3,5цм,
доказ о уплати осигурања у износу од 300 динара,
доказ о уплати накнаде за студентски парламент у износу од 200 динара
доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају.

4. Фотокопијe докумената кандидата који нису примљени на Конкурс се не враћају.

Опште и остале одредбе Конкурса се примењују уколико није другачије утврђено текстом конкурса сваке појединачне високошколске установе.

Све исправке Конкурса биће објављене на огласној табли Факултета.

Уколико после истека рока за упис у првом, односно другом конкурсном року на Технолошком факултету буде слободних места, на иста могу да конкуришу кандидати који имају положен пријемни испит из Математике, Хемије, Физике или Цртања (за студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа) на другом факултету универзитета у Републици Србији, уз приложене потврде о освојеним бодовима.

Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у годину студија, или у две једнаке рате приликом уписа јесењег односно пролећног семестра.

Сви други услови конкурисања студената, конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листи и поступак по приговорима биће истакнути на огласној табли и сајту Факултета, а у складу са Општим и осталим одредбама Заједничког

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ