недеља, 23 јун 2019 13:34

Kонкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2019/2020. годину

 

Технолошки факултет у Лесковцу уписаће у прву годину основних академских студија укупно 120 студената, као и 1 студента са инвалидитетом, 1 студента припадника ромске националности и 1 студента држављанина Републике Србије који је у школској 2018/19 години завршио средњу школу у иностранству, чије студије се финансирају из буџета Републике Србије, на следећим студијским програмима:

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - 60 студената:
Фармацеутско-козметичко инжењерство
Еколошко инжењерство
Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - 40 студената:
Прехрамбена технологија
Биотехнологија 

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: - 20 студената
Текстилно инжењерство
Индустријски дизајн текстилних производа

Школарина за самофинансирајуће студенте је 45.000 дин.,а за студенте стране држављане износи 1.100 евра.

Google Maps  - Route from Faculty of Technology to hotel Bavka

 

 


КОНКУРСНИ РОКОВИ - ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 19. јуна до 12. јула 2019. године и то:


- пријављивање кандидата 19, 20, 21 и 22. јуна 2019. године од 9 - 14 сати,
- полагање пријемног испита:
- 26. јуна 2019. године у 10,00 сати - МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА или ЦРТАЊЕ

- 28. јуна 2019. године у 10,00 сати - објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ

- 02. јула 2019. године у 8 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ - 02, 03 и 04. јула 2019. године од 9,00 - 14,00 сати - упис кандидата

- 04. јула 2019. године од 14,00 - 15,00 сати - упис кандидата који су положили пријемни испит али су испод дозвољеног броја по коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (промена студијског програма)

- 11. јула 2019. године од 9,00 - 12,00 сати - пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из Математике, Физике, Хемије или Цртања (за студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа) на другом факултету (уз потврду факултета о положеном пријемном испиту и броју освојених бодова)

- 12. јула 2019. године у 8,00 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ за кандидате који су положили пријемни испит на другом факултету

- 12. јула 2019. године од 9,00 - 12,00 сати - упис кандидата.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 02. до 19. септембра 2019. године и то: - пријављивање кандидата 02, 03 и 04. септембра 2019. године

- полагање пријемног испита 06. септембра 2019. године, према распореду објављеном на огласној табли и сајту Факултета

- упис кандидата мора бити завршен до 19. септембра 2019. године.

Датуме објављивања прелиминарне ранг листе, коначне ранг листе и уписа кандидата Факултет ће одредити у оквиру горе прописаних термина.Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној табли и сајту Факултета.
 

1.Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената, и то:
-сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
-диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
-очитану биометријску личну карту (уз личну карту на увид),
-доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

2.За полагање пријемног испита и друге трошкове које има високошколска установа у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 4.000,00 динара на текући рачун Факултета број 840-1278666-92, позив на број: 79111117, са назнаком “за полагање пријемног испита”, прималац: Технолошки факултет, Лесковац. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

3.Кандидати који стекну право на упис подносе:
оригинална документа или оверене фотокопије,
очитана биометријска лична карта,
два обрасца ШВ-20 (може се купити се у Скриптарници факултета),
индекс (може се купити се у Скриптарници факултета),
две фотографије формата 4,5 х 3,5цм,
доказ о уплати осигурања у износу од 300 динара,
доказ о уплати накнаде за студентски парламент у износу од 200 динара,
доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају.

4.Фотокопијe докумената кандидата који нису примљени на Конкурс се не враћају.

1.У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању и положеним пријемним испитом.

2.Kандидати који конкуришу за упис на студијске програме: Хемијске технологије, Прехрамбена технологија и биотехнологија, Текстилне технологије (студијско подручје Текстилно инжењерство), полажу пријемни испит из једног од три предмета: Математика, Хемија или Физика, по избору. Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Текстилне технологије, студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа, полажу пријемни испит из једног од следећа четири предмета: Математика, Хемија, Физика или Цртање, по избору.

3.Кандидати који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе, освојили једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, односно на међународном такмичењу, не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета. Кандидатима се вреднује пријемни испит из тог предмета максималним бројем бодова.

4.Избор кандидата за упис у прву годину основних студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

5.Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу, кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале. Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.

6.Уколико кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних академских студија, имају исти број бодова, предност има онај кандидат који је постигао већи број бодова на пријемном испиту. У случају да кандидати имају исти број бодова на пријемном испиту, предност има онај кандидат који има већу просечну оцену из средње школе из предмета Математика, Физика или Хемија.

7.Факултет утврђује ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ кандидата по студијским програмима са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим Конкурсом, без обзира на начин финансирања. Место на прелиминарној ранг листи и укупан број постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија.

8. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на прелиминарној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим Конкурсом, и има више од 50 бодова.

9.Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на прелиминарној ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.

10.Упис лица са инвалидитетом, припадника ромске националности и студената држављанина Републике Србије који су у школској 2018/19 години завршили средњу школу у иностранству, применом афирмативне мере спроводи се у складу са Стручним упутством за спровођење уписа које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, а које је објављено на сајту Факултета.

11.Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног Конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији за упис и рангирање кандидата, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

12.Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, Факултет утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ кандидата са укупним бројем бодова на интернет страници Факултета. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

13.Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном Конкурсом, уместо њега ће се уписати следећи кандидат, према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ