- Статут Технолошког факултета ( пречишћен такст 2019 ) 
Стратегија обезбеђивања квалитета-
Политика обезбеђења квалитета
Правилник о раду
- Правилник о научноистраживачком раду
Одлука о изменама и допунама правилника о раду
- Правилник о изменама и допунама правилника о раду Технолошког факултета у Лесковцу
- Допуна акта о процени ризика и план заштите запослених од излагања билошким штетностима
Правилник о условима,начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника на Технолошком факултету у Лесковцу
Правилник о основним академским и мастер академским студијама 
Правилник о докторским студијама 
- Правилник о упису на студијске програме Технолошког факултета у Лесковцу ( пречишћен текст 2019 )
Правилник о обезбеђењу квалитета ТФЛ
Правилник о рангирању студената за стицање права финансирања из буџета
Правилник o издавачкој делатности
Правилник о коришћењу услуга Рачунског центра Технолошког факултета у Лесковцу
Правилник о додели награда и признања Технолошког факултета у Лесковцу 
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Технолошком факултету у Лесковцу
- Одлука о висини школарина и накнада на Технолошком факултету у Лесковцу
Одлука о измени и допуни Одлуке о висини школарина и накнада на Технолошком факултету у Лесковцу
- Одлука о ослобађању плаћања накнаде за полагање пријемног испита 
Правилник o мерилима за утврђивање висине школарине на Технолошком факултету у Лесковцу 
Правилник о полагању испита 
 -Правилник о организовању и учешћу у раду научних и стручних скупова
Правилник о контроли квалитета наставе 
Правилник о раду комисије за обезбеђење квалитета
Правилник о студентском вредновању квалитета студија
- Правилник о организацији и систематизацији послова на Технолошком факултету у Лесковцу 
Правилник о обрачуну зарада запослених на Технолошком факултету у Лесковцу 
- Правилник о поступку пружања услуга и расподели средстава остварених услугом 
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правилник о набавкама
Правилник о реализацији службених путовања у земљи и иностранству
- Правилник о изменама и допунама правилника о коришћењу службеног возила и сопственог аутомобила у службене сврхе
Одлука о изменама и допунама правилника о реализацији службених путовања у земљи и иностранству
Пословник о раду Наставно-научног већа Технолошког факултета у Лесковцу
Пословник о раду Савета Технолошког факултета у Лесковцу
- Одлука о распореду наставних предмета свих нивоа студија студијског програма Технолошко инжењерство  по образовно-научним, односно образовно – уметничким пољима, научним, односно уметничким областима и ужим научним, односно ужим уметничким областима 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ