Орган управљања Факултетом је Савет Факултета.
Савет има седамнаест (17) чланова. Једанаест (11) чланова бира Наставно-научно веће Факултета (у даљем тексту: Веће Факултета) из реда запослених на Факултету и то: осам (8) наставника, једног (1) асистента и два (2) представника ненаставног особља. Три (3) члана бира Студентски парламент Факултета. Три (3) члана именује Влада Републике Србије. Мандат чланова Савета траје 3 године, а мандат чланова Савета – представника студената траје 1 годину.

Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе.

Савет:
1. доноси Статут Факултета, на предлог Већа Факултета;
2. бира и разрешава декана Факултета;
3. доноси финансијски план на предлог Већа Факултета;
4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Већа Факултета;
5. усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Већа Факултета;
6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
8. доноси одлуку о висини школарине на предлог Већа Факултета;
9. подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
10. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
11. бира и разрешава председника и заменика председника Савета;
12. одлучује о приговорима поднетим у поступку избора у звање сарадника;
13. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Већа Факултета;
14. доноси општа акта у складу са законом;
15. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.

О питањима из става 1. овог члана Савет одлучује већином гласова укупног броја чланова. Савет доноси одлуке, по правилу, јавним гласањем осим о питањима за које је законом, овим

Статутом или другим општим актом предвиђено тајно гласање. Контакт Председник Савета: Проф. др Нада Николић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Орган пословођења Факултета је декан.
Декан се бира из реда редовних професора, који су радном односу са пуним радним временом на Факултету, на период од 3 године, са могућношћу једног поновног избора. Декана бира Савет.

Декану у раду помажу продекани. Факултет има три (3) продекана из реда наставника који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету и то: продекан за наставу, продекан за финансије и продекан за науку. Факултет може да има и студента - продекана. Студента - продекана бира Савет јавним гласањем, на предлог Студентског парламента Факултета. Мандат студента - продекана траје једну годину. За студента - продекана може бити изабран студент који није обновио ниједну годину студија.


Декан Факултета: Проф. др Љубиша Николић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Продекан за наставу: др Душан Трајковић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Продекан за науку: Проф.др Миодраг Лазић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Продекан за финансије: Др Сретен Стојановић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Стручни органи Факултета су Наставно-научно веће, Изборно веће и Веће Катедре. Веће Факултета чине наставници који су у радном односу са најмање 50% радног времена на Факултету. Декан је председник Већа Факултета по функцији. Приликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања 14 и утврђивања броја ЕСПБ бодова, у раду Већа Факултета учествују по два (2) представника студената са сваке године студија Представнике студената бира Студентски парламент Факултета за једну школску годину.

Код спровођења поступка избора наставника и сарадника, Веће Факултета ради као Изборно веће.

Стручни орган катедре је Веће катедре.

Веће катедре чине сви наставници у радном односу на Факултету, који обављају образовно-научни рад из наставних предмета за које је катедра основана. Радом катедре руководи шеф катедре, који је председник већа катедре
 

Контакт:

- др Сузана Цакић (катедра за органско-технолошке науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Проф. др Весна Николић (катедра за хемијске науке),Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Проф. др Станиша Стојиљковић (катедра за хемијско-инжењерске науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Проф. др Нада Николић (катедра за прехрамбено-биотехнолошке науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Проф. др Јован Степановић (катедра за текстилне науке),Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Проф. др Драган Стојиљковић (катедра за математичко - техничке науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Више о студентском парламенту сазнајте у делу Студенти/Парламент

Контакт

Булевар Ослобођења 124,
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

20-21 October 12th Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button