Закон и акта која регулишу дисциплинску одговорност студента

Закон о високом образовању ("Службени гласник РС" број 76/2005,97/2008, 44/2010)

Извод из Закона:


Дисциплинска одговорност студента

Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена општим актом самосталне високошколске установе. За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења са студија на високошколској установи. Дисциплински поступак не може се покренути по истеку три месеца од дана сазнања за повреду обавезе и учиниоца, а најкасније шест месеци од дана када је повреда учињена. Општим актом самосталне високошколске установе утврђују се лакше и теже повреде обавеза студената, дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента.


Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Нишу

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ