ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Број ЕСПБ бодова: 180

Дужина трајања: 3 године

Стручни, академски, односно научни назив: Доктор наука-технолошко инжењерство.

Услови за упис студијског програма:

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

  • завршене master студије са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном оценом од најмање 8 на master студијама или
  • завршене master студије са најмање 300 ЕСПБ и један научни рад из области докторских студија или
  • академски степен магистра наука из одговарајуће области Ранг листа за упис студената до одобреног броја студената за упис на докторске студије прави се на основу укупне остварене просечне оцене студента на основним и master студијама.

Информације о упису докторских студија можете наћи у делу Упис / Упис на докторске студије

 Уверење о акредитација студијског програма

Прву годину докторских студија могу уписати лица са завршеним master студијама из сродних области. Сродност области одређује научно-наставно веће Факултета. Приликом рангирања кандидата, предност имају лица са вишим степеном образовања. У случају истог степена образовања ранг листа се прави на основу просечне оцене у току студија.

Услов за упис на докторске студије јесте познавање бар једног страног језика. Проверу знања страног језика врши Технолошки факултет. Бодовна вредност завршног рада на докторским студијама: Докторска дисертација је завршни рад на докторским студијама и доноси студенту 60 ЕСПБ бодова.

Докторска дисертација је оригинални научни рад студента. Дозовољено је да резултати из докторске дисертације буду публиковани у научним радовима студента пре саме одбране докторске дисертације. Предуслови за упис сваког предмета или групе предмета: Ови услови су предвиђени оквириним садржајем сваког предмета посебно.

Друга питања од значаја за извођење студијског програма: Начин полагања испита Испити се могу полагати писмено, усмено, или практично. Начин полагања сваког испита дат је у прилогу. Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Програмом сваког предмета одређена је сразмера поена стечених предиспитним обавезама и на испиту. При томе, предиспитне обавезе учествују са најамање 30, а највише 70 поена. У четвртом семестру студент остварује 4 ЕСПБ бода одбраном семинарског рада.

За усмену одбрану семинарског рада формира се трочлана комисија из реда наставника који изводе наставу на докторским студијама. Оцењивање и напредовање студената У току израде докторске дисертације студент је у обавези да уради најмање један научни рад, који мора бити објављен, или прихваћен за штампу у часопису са SCI листе.

Правила за пријаву теме докторске дисертације, као и сама одбрана исте, одређују се општим актом Универзитета у Нишу. До доношења тог акта примењује се следећи поступак:


Поступак пријаве теме и одбране докторске дисертације


По остваривању 120 ЕСПБ бодова и објављивању, односно прихватању за штампу научног рада, студент стиче право да пријави тему за израду докторске дисертације. Не могу два или више студената докторских студија пријавити тему за израду докторске дисертације на основу истог научног рада. У пријави теме студент наводи: биографске и библиографске податке, назив докторске дисертације и образложење.

Веће Факултета, образује комисију за оцену научне заснованости предложене теме докторске дисертације. Комисија се састоји од најмање три наставника или истраживача у одговарајућем научном звању, од којих најмање један није у радном односу на Факултету на коме се брани докторска дисертација. Комисија за оцену научне заснованости предложене теме докторске дисертације подноси извештај са оценом научне заснованости предложене теме докторске дисертације у року од тридесет дана од дана пријема одлуке. Веће Факултета, након разматрања извештаја комисије из претходног става, оцењује научну заснованост предложене теме докторске дисертације. Уколико Веће Факултета прихвати позитиван извештај комисије о предложеној теми докторске дисертације, онда се одлука Већа Факултета и извештај комисије доставља Универзитету у Нишу ради давања сагласности. Након добијања сагласности од надлежног органа Универзитета у Нишу, кандидат се обавештава да може да приступи изради докторске дисертације.

Урађену докторску дисертацију докторант доставља Факултету у осам примерака. Докторска дисертација јесте резултат оригиналног научног рада студента у области хемијског и биопроцесног инжењерства. Веће Факултета, након разматрања предлога Већа одсека, образује комисију за оцену и одбрану урађене докторске дисертације. Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације састоји се од најмање три наставника и истраживача у одговарајућим истраживачким звањима, од којих најмање један није у радном односу на Факултету. Веће Факултета одлучује о захтеву за одбрану докторске дисертације на предлог комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. Веће Факултета именује комисију за оцену и одбрану докторске дисертације најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за одбрану.

Пре достављања извештаја, чланови комисије за оцену и одбрану докторске дисертације могу затражити од докторанта да измени првобитни текст приложене докторске дисертације. У том случају докторант је у обавези да достави измењен текст докторске дисертације. Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације је дужна да достави реферат Већу Факултета са предлогом, најкасније у року од 60 дана од дана именовања. Извештај Комисије и урађена докторска дисертација стављају се на увид јавности петнаест дана у библиотеци Факултета. Веће Факултета, усваја или одбија извештај комисије о урађеној докторској дисертацији узимајући у обзир евентуалне приговоре.

Уколико Веће факултета прихвати позитиван извештај комисије о урађеној докторској дисертацији, тада се одлука Већа Факултета и извештај комисије достављају Универзитету у Нишу ради давања сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији. По пријему сагласности од Универзитета у Нишу, на извештај о урађеној докторској дисертацији, приступа се одбрани докторске дисертације. Одбрана дисертације је јавна. Факултет преко дневне штампе, најмање пет дана пре одбране, обавештава јавност о имену кандидата који брани дисертацију, називу теме, месту и времену одбране дисертације. На одбрани дисертације проверава се самосталност кандидатовог рада и основаност његових излагања и научних закључака. Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације конституише се бирајући из своје средине председника који руководи радом Комисије.

Председник Комисије отвара јавну одбрану и саопштава кратке биографске податке о кандидату и списак његових радова. Пошто се прочита Закључак из Извештаја Комисије, председник позива докторанта да изнесе резултате до којих је дошао у раду на изради дисертације. Усмено излагање кандидата може трајати највише 90 минута. Усмено излагање докторанта се не прекида. Пошто докторант заврши усмено излагање, чланови Комисије дају критички осврт на дисертацију и постављају докторанту питања.

По завршеној одбрани, Комисија се повлачи ради већања и утврђивања оцене, коју затим јавно саопштава присутнима. За доношење оцене узимају се у обзир: извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације, излагања докторанта на одбрани и његови одговори на постављена питања у току одбране. Комисија после одбране утврђује оцену „одбранио дисертацију” или „није одбранио дисертацију”. Комисија оцену утврђује већином гласова. Оцена се уписује у записник и у индекс студента. Дисертација која није одбрањена не може се поново поднети и бранити на Факултету. Основне податке о току одбране дисертације и своју оцену Комисија уноси у Записник, који потписују сви чланови Комисије.

Онлине пријава докторске дисертације: Докторске дисертације - Универзитет у Нишу

 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124,
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

20-21 October 12th Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button