ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Број ЕСПБ бодова: 180

Дужина трајања: 3 године

Стручни, академски, односно научни назив: Доктор наука-технолошко инжењерство.

Уверење о акредитација студијског програма

Услови за упис студијског програма:

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
1. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8,00 на основним и мастер академским студијама,
2. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове из области докторских академских студија за коју конкуришу, уколико има просечну оцену мању од 8,00,
3. академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу са одредбама члана 128. Закона о високом образовању.
4. завршене основне студије за стицање VII-1 степен стручне спреме са најмањом просечном оценом 8,00 или објављене научне радове из области докторских академских студија за који конкуришу, уколико имају просечну оцену мању од 8,00.
Прву годину докторских студија могу уписати лица са завршеним основним, односно последипломским студијама, из истих или сродних области студијског програма докторских студија за које конкуришу. Сродност области одређује Наставно-научно веће Факултета на предлог Kомисије за наставу.
Услов за упис на докторске академске студије јесте познавање једног страног језика. Испуњење овог услова, кандидат доказује потврдом о познавању једног од страних језика.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи за упис до одобреног броја студената, начин остаривања права на приговор кандидата и друга питања од значаја за упис утврђена су општим актом Универзитета у Нишу и општим актом Факултета (Правилником о докторским академским студијама на Технолошком факултету у Лесковцу), као и одредбама Конкурса за упис на студије трећег степена за
ту школску годину.

Информације о упису докторских студија можете наћи у делу Упис / Упис на докторске студије

Друга питања од значаја за извођење студијског програма: Начин полагања испита Испити се могу полагати писмено, усмено, или практично. Начин полагања сваког испита дат је у прилогу. Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Програмом сваког предмета одређена је сразмера поена стечених предиспитним обавезама и на испиту. При томе, предиспитне обавезе учествују са најамање 30, а највише 70 поена. У четвртом семестру студент остварује 4 ЕСПБ бода одбраном семинарског рада.

За усмену одбрану семинарског рада формира се трочлана комисија из реда наставника који изводе наставу на докторским студијама. Оцењивање и напредовање студената У току израде докторске дисертације студент је у обавези да уради најмање један научни рад, који мора бити објављен, или прихваћен за штампу у часопису са SCI листе.

Правила за пријаву теме докторске дисертације, као и сама одбрана исте, одређују се општим актом Универзитета у Нишу. До доношења тог акта примењује се следећи поступак:


Поступак пријаве теме и одбране докторске дисертације


По остваривању 120 ЕСПБ бодова и објављивању, односно прихватању за штампу научног рада, студент стиче право да пријави тему за израду докторске дисертације. Не могу два или више студената докторских студија пријавити тему за израду докторске дисертације на основу истог научног рада. У пријави теме студент наводи: биографске и библиографске податке, назив докторске дисертације и образложење.

Веће Факултета, образује комисију за оцену научне заснованости предложене теме докторске дисертације. Комисија се састоји од најмање три наставника или истраживача у одговарајућем научном звању, од којих најмање један није у радном односу на Факултету на коме се брани докторска дисертација. Комисија за оцену научне заснованости предложене теме докторске дисертације подноси извештај са оценом научне заснованости предложене теме докторске дисертације у року од тридесет дана од дана пријема одлуке. Веће Факултета, након разматрања извештаја комисије из претходног става, оцењује научну заснованост предложене теме докторске дисертације. Уколико Веће Факултета прихвати позитиван извештај комисије о предложеној теми докторске дисертације, онда се одлука Већа Факултета и извештај комисије доставља Универзитету у Нишу ради давања сагласности. Након добијања сагласности од надлежног органа Универзитета у Нишу, кандидат се обавештава да може да приступи изради докторске дисертације.

Урађену докторску дисертацију докторант доставља Факултету у осам примерака. Докторска дисертација јесте резултат оригиналног научног рада студента у области хемијског и биопроцесног инжењерства. Веће Факултета, након разматрања предлога Већа одсека, образује комисију за оцену и одбрану урађене докторске дисертације. Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације састоји се од најмање три наставника и истраживача у одговарајућим истраживачким звањима, од којих најмање један није у радном односу на Факултету. Веће Факултета одлучује о захтеву за одбрану докторске дисертације на предлог комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. Веће Факултета именује комисију за оцену и одбрану докторске дисертације најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за одбрану.

Пре достављања извештаја, чланови комисије за оцену и одбрану докторске дисертације могу затражити од докторанта да измени првобитни текст приложене докторске дисертације. У том случају докторант је у обавези да достави измењен текст докторске дисертације. Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације је дужна да достави реферат Већу Факултета са предлогом, најкасније у року од 60 дана од дана именовања. Извештај Комисије и урађена докторска дисертација стављају се на увид јавности петнаест дана у библиотеци Факултета. Веће Факултета, усваја или одбија извештај комисије о урађеној докторској дисертацији узимајући у обзир евентуалне приговоре.

Уколико Веће факултета прихвати позитиван извештај комисије о урађеној докторској дисертацији, тада се одлука Већа Факултета и извештај комисије достављају Универзитету у Нишу ради давања сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији. По пријему сагласности од Универзитета у Нишу, на извештај о урађеној докторској дисертацији, приступа се одбрани докторске дисертације. Одбрана дисертације је јавна. Факултет преко дневне штампе, најмање пет дана пре одбране, обавештава јавност о имену кандидата који брани дисертацију, називу теме, месту и времену одбране дисертације. На одбрани дисертације проверава се самосталност кандидатовог рада и основаност његових излагања и научних закључака. Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације конституише се бирајући из своје средине председника који руководи радом Комисије.

Председник Комисије отвара јавну одбрану и саопштава кратке биографске податке о кандидату и списак његових радова. Пошто се прочита Закључак из Извештаја Комисије, председник позива докторанта да изнесе резултате до којих је дошао у раду на изради дисертације. Усмено излагање кандидата може трајати највише 90 минута. Усмено излагање докторанта се не прекида. Пошто докторант заврши усмено излагање, чланови Комисије дају критички осврт на дисертацију и постављају докторанту питања.

По завршеној одбрани, Комисија се повлачи ради већања и утврђивања оцене, коју затим јавно саопштава присутнима. За доношење оцене узимају се у обзир: извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације, излагања докторанта на одбрани и његови одговори на постављена питања у току одбране. Комисија после одбране утврђује оцену „одбранио дисертацију” или „није одбранио дисертацију”. Комисија оцену утврђује већином гласова. Оцена се уписује у записник и у индекс студента. Дисертација која није одбрањена не може се поново поднети и бранити на Факултету. Основне податке о току одбране дисертације и своју оцену Комисија уноси у Записник, који потписују сви чланови Комисије.

Онлине пријава докторске дисертације: Докторске дисертације - Универзитет у Нишу
 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ