Број ЕСПБ: 60

Дужина трајања студија: 1 година

Стручни, академски односно научни назив: Master инжењер технологије

Информације о упису мастер академских студија можете наћи у делу Упис / Упис на мастер академске студије

Друга питања од значаја за извођење студијског програма: Испити се могу полагати писмено, усмено, или практично. Начин полагања сваког испита дат је у прилогу. Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Програмом сваког предмета одређена је сразмера поена стечених предиспитним обавезама и на испиту. При томе, предиспитне обавезе учествују са најмање 30 а највише 70 поена. Студент стиче право да пријави тему дипломског рада када освоји најмање 30 ЕСПБ бодова на master односно укупно 270 ЕСПБ бодова.

Пријаву за израду дипломског рада студент подоси служби за студентска питања. У пријави за израду дипломског рада студент наводи име наставника код кога жели да ради дипломски рад. Веће одговарајуће катедре на предлог метора одобрава тему дипломског рада студента и доноси одлуку о именовању чланова комисије за оцену и одбрану дипломског рада кандидата. Дипломски рад се ради уз сталне консултације са ментором. Студент стиче право да брани дипломски рад када положи све предвиђене испите.

Урађен дипломски рад у пет примерак студент доставља служби за студентска питања. Председник комисије за одбрану дипломског рада заказује време и место одбрану дипломског рада кандидата најраније три дана пре датума одбране на огласној табли Факултета. Студент усмено излаже резултате свог рада пред раније одреженом комисијом при чему излагање кандидата не може да траје дуже од 30 минута. Затим студент одговара на питања чланова комисије. По добијеним одговорима од стране кандидата комисија се повлачи и оцењује брањени дипломски рад.

Оцена се утврђује већином гласова чланова комисије. Оцена се саопштава студенту јавно, а затим уноси у индекс студента и записник о полагању дипломског испита. Индекс и записник потписују сви чланови комисије. Уколико студент не одбрани дипломски рад, има право да исти рад, уз отклањање уочених недостатака у року од три месеца поново достави студентској служби. Један примерак чува се у библиотеци Факултета.

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА

У оквиру студијског програма Прехрамбена технологија и биотехнологија постоје два студијска подручја Прехрамбена технологија и Биотехнологија.

Циљеви студијског програма: Оспособити студенте за самосталан научни рад и за примену научних и стручних знања из области студијских подручја Прехрамбена технологија и Биотехнологија у пракси.

Исход процеса учења: Студенти који заврше master студије из Прехрамбене технологије и биотехнологије стичу неопходна знања за бављење научно-истраживачким радом као и за самостално решавање практичних проблема у привреди из области прехрамбене технологије и биотехнологије. Завршетком master студија студенти стичу основне предуслове за наставак студија на докторским студијама.

Услови за упис студијског програма: На master студије могу се уписати лица са завршеним основним академским студијама из области Прехрамбене технологије и биотехнологије или са неког другог сличног студијског програма у четворогодишњем трајању и у укупној вредности од 240 ЕСПБ бодова. Кандидати за упис, до одобреног броја места, рангирају се према оствареној просечној оцени на основним академским студијама.

Уверење о акредитација студијског програма

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У оквиру студијског програма Хемијске технологије постоје три студијска подручја : Фармацеутско-козметичко инжењерство, Еколошко инжењерство, Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство.

Циљеви студијског програма:<Оспособити студенте за самосталан научни рад и примену научних и стручних знања у пракси из области студијска подручја: Фармацеутско-козметичко инжењерство, Хемијско инжењерство у заштити животне средине, Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство.

Исход процеса учења: Студенти који заврше master студије из Хемијске технологије оспособљени су да воде, креирају и развијају нове технолошке процесе и производе из области хемијских технологија. Студенти располажу свим неопходним знањима и вештинама која им омогућавају примену оригиналних идеја и непосредно укључивање у научно-истраживачки рад. Студенти су обучени да прихвате најновије резултате научно-технолошког прогреса и користе савремене методе рада. Студенти стичу знања за наставак студија на докторским студијама.

Услови за упис студијског програма: У прву годину master студија могу се уписати лица са завршеним основним академским студијама (први степен академских студија), из области Хемијске технологије на Технолошком факултету у Лесковцу, или завршен први степен академских студија неког сродног студијског програма у четворогодишњем трајању (укупна вредност од 240 ЕСПБ бодова) на другим факултетима у земљи и иностранству. Кандидати за упис, до одобреног броја места, рангирају се према оствареној просечној оцени на основним академским студијама.

Уверење о акредитација студијског програма

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У оквиру студијског програма Текстилне технологије постоје два студијска подручја : Текстилно инжењерство, Индустријски дизајн текстилних производа.

Циљеви студијског програма: Оспособити студенте за самосталан научни рад и примену научних и стручних знања у пракси из области студијских подручја Текстилног инжењерства и Индустријског дизајна текстилних производа

Исход процеса учења: Студенти који заврше master студије из Текстилне технологије оспособљени су да воде, креирају и развијају нове технолошке процесе и производе из области ткстилних технологија. Студенти располажу свим неопходним знањима и вештинама која им омогућавају примену оригиналних идеја и непосредно укључивање у научно-истраживачки рад. Студенти су обучени да прихвате најновије резултате научно-технолошког прогреса и користе савремене методе рада. Студенти стичу знања за наставак студија на докторским студијама.

Уверење о акредитација студијског програма

УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА

Циљ студијског програма: стварање новог профила инжењера технологије који је ће бити способан да пројектује нове технологије и стратегије управљања и повезује економске, еколошке и друштвене аспекте, с обзиром да језгро студијског програма чине управљање и имплементација иновативних и ефикасних еколошко-технолошких система у областима енергије, отпада и воде који се тичу домаћинстава, индустрије и региона.

Уверење о акредитација студијског програма

Одлука Сената Универзитета у Нишу о укидању студијског програма мастер академских студија Управљање материјалним и енергетским токовима

 

 

 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ