Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија полаже пријемни испит из једног од следећа три предмета: Математика, Хемија или Физика, док кандидат који конкурише за упис на студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа полаже пријемни испит из једног од следећа четири предмета: Цртање, Математика, Хемија или Физика. Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању.

Математика

Програм за полагање пријемног испита

  • Квадратне једначине. Квадратне неједначине. Виетове формуле.
  • Експоненцијалне једначине и неједначине. Логаритамске једначине и неједначине. Једноставније ирационалне једначине и неједначине.
  • Аритметички и геометријски низ.
  • Тригонометрија: Простије тригонометријске једначине, основне тригонометријске трансформације. Синусна и косинусна теорема и примена.
  • Планиметрија: Подударност троуглова. Сличност троуглова. Израчунавање површине равних фигура: троугла, четвороугла, круга. Обим круга, дужина кружног лука.
  • Стереометрија: Призма, пирамида, зарубљена пирамида. Ваљак, купа, лопта – површина и запремина.

Погледајте материјал за пријемни испит                                           Преузмите материјал за припрему пријемног испита matematika

Хемија

Програм за полагање пријемног испита
Материја и супстанца. Смеше. Хемијски елементи. Хемијска једињења. Хемијски знаци, формуле и једначине. Релативна атомска и молекулска маса. Мол и молска маса. Молска запремина гаса.Основи хемијског рачунања. Структура атома. Енергетски нивои електрона и атома. Енергетски поднивои.Атомске орбитале. Електронске конфигурације. Периодичност промене структуре атома и својстава елемената у периодном систему. Хемијска веза. Ковалентна веза. Електронегативност. Поларност молекула. Међумолекулска дејства. Афинитет према електрону. Енергија јонизације. Јонска веза. Својства једињења са јонском и ковалентном везом. Кристална структура супстанци. Хемијске реакције. Кретање честица као услов за хемијски процес. Типови хемијских реакција. Енергетске промене при хемијским реакцијама. Брзина хемијске реакције. Утицај катализатора на брзину хемијске реакције. Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу на хемијску равнотежу. Ле Шатељеов принцип. Раствори. Дисперзни системи. Раствори чврстих супстанци у води. Квантитативни састав раствора. Раствори електролита. Киселине и базе. Аренијусова теорија киселина и база. Протолитичка теорија киселина и база. Константа дисоцијације. Јонски производ воде. Водонични експонент (pH). Индикатори киселости и базности. Пуферски системи. Амфотерност. Хидролиза. Оксидоредукциони процеси. Појам оксидоредукционих покрета. Електрохемијски низ метала. Хемијски извори електричне струје. Секундарни извори струје. Електролиза. Корозија.

Водоник. Једињења водоника. Елементи Iа групе периодног система елемената. Једињења алкалних метала. Елементи IIа групе периодног система елемената. Магнезијум и његова једињења. Калцијум и његова једињења. Елементи IIIа групе периодног система елемената. Алуминијум. Једињења алуминијума. Елементи IVа групе периодног система елемената. Угљеник. Једињења угљеника. Силицијум. Основне карактеристике производње силикатних материјала. Калај. Олово. Елементи Vа групе периодног система елемената. Азот. Једињења азота. Фосфор. Једињења фосфора. Елементи VIа групе периодног система елемената. Кисеоник. Једињења кисеоника. Сумпор. Једињења сумпора. Елементи VIIа групе периодног система елемената. Флуор.

Хлор. Бром. Јод. Једињења халогених елемената. Елементи VIIIа(0) групе периодног система елемената. Општа својства елемената у групи. Једињења племенитих гасова. Прелазни метали. Припрема сировина и принцип производње метала. Хром и манган. Важнија једињења хрома и мангана. Елементи VIIIа групе периодног система елемената. Општа својства елемената тријаде гвожђа. Гвожђе. Производња гвожђа и челика. Кобалт и никал. Једињења кобалта и никла. Бакар и сребро. Једињења бакра и сребра. Цинк и жива. Једињења цинка и живе. Лантаноиди и актиноиди. Лантаноиди. Једињења лантаноида. Актиноиди.

Структура и реакције органских молекула. Алкани, алкени, алкини, ароматични угљоводоници. Халогени деривати угљоводоника.Алкохоли и феноли. Етри. Алдехиди и кетони. Карбоксилне киселине и деривати карбоксилних киселина. Амини и нитро једињења. Хетероциклична једињења. Угљени хидрати. Аминокиселине и пептиди. Липиди. Полимери.

Погледајте материјал за пријемни испит                                             Преузмите материјал за припрему пријемног испита hemija

 

Физика

Програм за полагање пријемног испита
Кинематика транслаторног и ротационог кретања.

Равномерно праволинијско кретање. Равномерно променљиво кретање (са и без почетне брзине). Примери равномерно променљивог кретања (слободно падање – хитац наниже, хитац навише). Кретање тела по кругу. Равномерна ротација. Равномерно променљива ротација (са и без почетнеугаоне брзине). Веза између линијских величина (S, v, a) и угаоних величина.

Динамика транслаторног и ротационог кретања.

Њутнови закони механике ( I, II и III Њутнов закон ). Импулс тела и импус силе. Закон одржања импулса. Сила теже. Силе еластичности. Силе трења. Рад и снага код транслаторног кретања. Механичка енергија (кинетичка, потенцијална и енергија еластичне деформације). Закон одржања енергије. Примери закона одржања енергије и закона одржања импулса (судари тела). Центрипетална и центрифугална сила. Момент силе. Момент инерције. 2. Њутнов закон динамике ротације. Момент импулса и закон одржања момента импулса. Рад, снага и енергија код ротационог кретања.

Основне интеракције у природи

Гравитационе силе (Њутнов закон опште гравитације). Гравитационо поље Земље (Земљино убрзање). Рад у гравитационом пољу (гравитациона потенцијална енергија и гравитациони потенцијал). Електростатичка сила (Кулонов закон). Електростатичко поље. Рад у електростатичком пољу (потенцијална енергија и напон). Капацитет. Капацитет плочастог кондензатора. Везивање кондензатора. Електростатичка енергија. Једносмерна електрична струја (јачина струје, густина струје). Омов закон за део електричног кола. Везивање отпорника. Омов закон за струјно коло. Електромоторна сила. Везивање извора струје. Рад, снага и топлотно дејство струје. Кирхофова правила. Закони електролизе. Амперов закон. Флукс магнетног поља. Лапласов закон и примена. Електромагнетна индукција. Међусобна индукција и самоиндукција.

Физика великог броја честица

Гасни закони. Једначина стања идеалног гаса. Основна једначина молекулско-кинетичке теорије идеалног гаса. Основни закони хидростатике (Паскалов закон, хидростатички притисак, Архимедов закон). Једначина континуитета. Бернулијева једначина. Примери уз Бернулијеву једначину (истицање течности и гасова). Сила унутрашњег трења. Стоксова сила. Површински напон и капиларне појаве. Унутрашња енергија и топлотни капацитет. Принципи термодинамике (степен корисног дејства). Промена димензије тела у функцији температуре.

Осцилације, таласи и оптика

Кинематика хармонијских осцилација. Динамика осцилаторног кретања. Математичко и физичко клатно. Брзина, убрзање и енергија код хармонијског осциловања. Трансферзални и лонгитудинални таласи. Једначина таласа. Брзина таласа у еластичним срединама. Електромагнетне осцилације. Томсонова формула. Електромагнетни таласи. Основни закони геометријске оптике ( одбијање и преламање светлости ). Тотална рефлексија. Равна и сферна огледала. Једначина сферних огледала. Оптичка сочива. Једначина сочива. Интерференција светлости. Дифракција светлости. Поларизовање светлости.

Физика микросвета

Закони зрачења апсолутно црног тела ( Штеван-Болемонов закон, Винов закон, Планков закон ). Кванти светлости. Фотоелектрични ефекат. Де Брољева ротација. Борови постулати ( I и II Боров постулат ). Атом водоника по Боровој теорији. Линијски спектар атома водоника. Основне карактеристике језгра атома. Дефекти масе и енергија везе. Радиоактивно зрачење. Закон радиоактивног распада. Нулеарна реакција. 
Погледајте материјал за пријемни испит                                             Преузмите материјал за припрему пријемног испита  fizika

 

Цртање

Цртање употребних премета, геометријских облика и драперија. Симетричност и поступност у грађењу цртежа. Анализа линије. Њена експресија. Међусобни односи линија, доминација линија. Контура и структура линија. Статичка и динамичка линија. Ликовно јединство линија. Анализа лиеарног цртежа. Аналитички поступак. Облик величине и њихова повезаност. Врсте облика: просторни и површински облик, конкретни, сведени и транспортовани облик. Визирање и директно мерење. Тонско решење површина. Тон линије, површине.

  • Цртање употребних и геометријских облика и драперија. Остваривање пропорционалности модела – детаља и целине цртежа. Линеарна анализа форме и облика. Тонска обрада осветљених и осенчених пуних геометријских облика. Простор, трећа димензија на цртежу. Пластичност форме, моделовање и грађење форме. Тело у простору и волумен, маса и анализа планова. Осећај за простор.

Погледајте материјал за пријемни испит                                                   Преузмите материјал за припрему пријемног испита crtanje

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ