Настава у оквиру свих циклуса студија се остварује кроз предавања, вежбе, семинаре, консултације, научни рад, стучну праксу укључујући и друге облике образовно-научног рада уз примену савремених наставних средстава.

Лабораторијске вежбе и истраживачки рад реализује се у следећим лабораторијама:

1.    Лабораторија за хемију и технологију 1,

2.    Лабораторија за хемију и технологију 2,

3.    Лабораторија за прехрамбено и биохемијско инжењерство,

4.    Лабораторија за микробиологију,

5.    Лабораторија за физичко-хемијске науке,

6.    Лабораторија за технологију биоактивних природних сировина и производа,

7.    Лабораторија за испитивање и контролу квалитета текстилних сировина и производа,

8.    Лабораторија за текстилна истраживања,

9.    Лабораторија за физичка мерења, атестирања и контролу технолошких процеса,

10.    Лабораторија за дизајн текстила,

11.    Лабораторија за текстилно и полимерно инжењерство,

12.    Лабораторија за хемијско инжењерство,

13.    Лабораторија за екологију,

14.    Лабораторија за физчко-хемијска испитивања текстила,

15.    Лабораторија за спектроскопију,

16.    Лабораторија за физичко-хемијска испитивања,

17.    Лабораторија за компјутерски подржано процесно инжењерство (хемијско, биохемијско, текстилно, прехрамбено и фармацеутско-козметичко инжењерство, дизајн и пројектовање текстилних производа) 1,

18.    Лабораторија за компјутерски подржано процесно инжењерство (хемијско, биохемијско, текстилно, прехрамбено и фармацеутско-козметичко инжењерство, дизајн и пројектовање текстилних производа) 2,

19.    Лабораторија за масену спектрометрију,

20.    Лабораторија за неоранску анализу, и

21.    Лабораторија за микроскопију.

Факултет поседује Библиотеку са великим бројем уџбеника, помоћних уџбеника, научних и стручних часописа, као и Рачунски центар опремљен рачунарима повезаним у локалну мрежу и Интернет.

Послове и задатке образовне делатности, као и научне делатности у функцији развоја образовне делатности, Факултет остварује у оквиру Већа катедри за хемијске науке, органско-технолошке науке, хемијско-инжењерске науке, прехрамбено-биотехнолошке науке, текстилне науке и математичко-техничке науке.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ