Најважнија права студената утврђена Законом о високом образовању су право на:

 • упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање,
 • благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије,
 • активно учествовање у доношењу одлука,
 • различитост и заштиту од дискриминације,
 • самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења,
 • повластице које су студенту загарантоване његовим статусом,
 • подједнако квалитетне услове студија за све студенте и
 • бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Факултета и Универзитета.
  Обавезе студената су:
 • испуњавање наставних и предиспитних обавеза
 • поштовање права запослених и других студената на Факултету
 • учествовање у доношењу одлука.

Студент има право на жалбу у складу са Статутом Факултета уколико се прекрши неко од права студената. Студент има право на приговор уколико није задовољан добијеном оценом и сматра да испит није обављен у складу са Законом и општим актима Факултета. За подношење приговора постоји рок од 36 сати. Надлежни орган Факултета мора у року од 24 сата да размотри приговор и донесе одлуку. Уколико се приговор прихвати студент може поново полагати испит у року од 3 дана.

 

Мировање права и обавеза

Студент има право на мировање права и обавеза искључиво на лични захтев и то у случају теже болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање 6 месеци, одслужење и дослужење војног рока, неге детета до годину дана, одржавање трудноће и у другим случајевима предвиђеним Статутом Факултета.

 

Дисциплинска одговрност

Статут Факултета прописује које су лакше и теже повреде обавеза студената, који ће дисциплински органи поступати у вези са тим, као и сам начин вођења дисциплинског поступка против студента. Уколико студент изврши тежу повреду обавеза, као најтежа казнена мера може се изрећи искључење са студија.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ