У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
  • завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8,00 на основним и мастер академским студијама,
  • завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове из области докторских академских студија за коју конкуришу, уколико има просечну оцену мању од 8,00,
  • академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу са одредбама члана 128. Закона о високом образовању,
  • завршене основне студије за стицање VII-1 степен стручне спреме са најмањом просечном оценом 8,00 или објављене научне радове из области докторских академских студија за који конкуришу, уколико имају просечну оцену мању од 8,00.

    Више информација о акредитованом студијском програму докторских студија који се реализује на Факултету погледајте у делу Студије/Докторске студије.

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ