Више информација о акредитованим студијским програмима мастер академских студија који се реализују на Факултету погледајте у делу Студије/Мастер академске студије.

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ на Технолошком факултету у Лесковцу, и то:

  • на студијски програм Хемијске технологије могу се уписати студенти који су на основним академским студијама завршили студијски програм Хемијске технологије,
  • на студијски програм Прехрамбена технологија и биотехнологија могу се уписати студенти који су на основним академским студијама завршили студијски програм Прехрамбена технологија и биотехнологија,
  • на студијски програм Текстилне технологије могу се уписати студенти који су на основним академским студијама завршили студијски програм Текстилне технологије,
  • на студијски програм Управљање материјалним и енергетским токовима (MATERIAL AND ENERGY FLOWS MANAGEMENT) могу се уписати студенти који су на основним академским студијама завршили студијски програм Хемијске технологије или прехрамбене технологије или Текстилне технологије и познају енглески језик.

Одлука о студијским програмима који су сродни, односно одговарајући за упис студената на акредитоване студијске програме мастер академских студија који се реализују на Технолошком факултету у Лесковцу

За упис студената, на свим студијским програмима, до потребног броја за који је Факултет акредитован, најпре се рангирају студенти који су завршили наведене студијске програме. Уколико је број пријављених кандидата мањи од броја за који је Факултет акредитован, за преостала места могу конкурисати кандидати који су завршили одговарајуће, односно сродне студијске програме и остварили најмање 240 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета, на предлог Комисије за наставу, утврђује који су студијски програми одговарајући, односно сродни за наставак студија на одређеном студијском програму.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на основним студијама.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ