У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено. Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског језика у скаду са Статутом Факултета и ако је здраствено осигуран.

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разеду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова.

Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит из једног од следећа три предмета: Математика, Хемија или Физика, док кандидат који конкурише за упис на студијско подручје Индустријски дизајн текстила и одеће полаже пријемни испит из једног од следећа четири предмета: Цртање, Математика, Хемија или Физика. Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању.

Редослед кандидата за упис утврђује се према мерилима утврђеним Општим одредбама Конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија на факултетима чији је оснивач Република.

Кандидат који има положену општу матуру, по правилу не полаже пријемни испит. Овим кандидатима се, уместо пријемног испита, вреднују резултати опште матуре у складу са Правилником.

Кандидат који је, као ученик трећег или четвртог разреда средње школе, освојио једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета. Кандидату се вреднује пријемни испит из тог предмета максималним бројем бодова.
Упис примљених кандидата врши се на основу коначне ранг листе, а право на упис стиче кандидат који је на листи рангиран у оквиру одобреног броја студената.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус сам,офинасирајућег студента) у зависности од укупног броја освојених бодова, места на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих и ако освоји најмање 30 бодова.

Више информација о акредитованим студијским програмима основних академских студија који се реализују на Факултету погледајте у делу Студије/Основне академске студије.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ