НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: Технолошко инжењерство
БРОЈ ЕСПБ БОДОВА:240
ДУЖИНА ТРАЈАЊА СТУДИЈА: 4 године

Модул: Фармацеутско - козметичке технологије
Модул: Материјали и хемијске технологије
Модул: Еколошко инжињерство
Модул: Прехрамбена технологија и безбедност хранре
Модул: Индустријски дизајн текстила и одеће
Модул: Информациони системи у технолошким процесима

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:Образовање кадрова који поседују способност и вештину да самостално или у тиму организују и воде процес производње, понуде одговарајуће идеје и софтверска решења за праћење и управљање процесима, контролишу сировине, међупроизводе, финалне производе, усавршавају и оптимизују постојеће и развијају нове технологије и поступке у области технолошког инжењерства. Код студената се подстиче развој комуникационих вештина, изградња самопоуздања, оспособљавање за тимски рад, а све у циљу стицања основе за успешно запошљавање, развој стручне каријере и наставак даљег академског образовања. Студијским програмом се савладавају методе и стичу компетенције и академске вештине у складу са основним задацима и циљевима високошколске установе – Технолошки факултет на коме се програм изводи. Циљеви студијског програма су усклађени са захтевима привредног развоја, тржишта рада и дефинисаним квалификацијским оквиром.

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: Савладавањем студијског програма студент стиче следеће способности: анализа, синтеза и предвиђања решења и последица, развој критичког и самокритичког мишљења и приступа, примена знања у пракси, развој комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим друштвеним и међународним окружењем, повезивање основних знања из области технолошко инжењерство и њихове примене, праћење и примена новина у струци, употреба информационо-комуникационих технологија и професионалне етике. Исходи учења се описују у додатку дипломи.

СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ НАЗИВ:Дипломирани инжењер технологије УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:У прву годину основних академских студија на студијском програму Технолошко инжењерство може се уписати лице са положеном општом, стручном или уметничком матуром, као и лица са средњим образовањем у четворогодишњем трајању (гимназија, средња стручна или уметничка школа), стеченим по прописима који су важили до ступања на снагу и почетка примене прописа којима се уређује општа, стручна и уметничка матура, под условима и на начин уређен законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и другим општим актима Универзитета и Факултета.

ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА СА ОКВИРНИМ САДРЖАЈЕМ:Листа обавезних и изборних предмета, дефинисана распоредом предмета по семестрима и годинама студија, и оквирни садржај предмета су саставни део студијског програма.

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ПОТРЕБНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ:Начин извођења наставе и потребно време за извођење појединих врста наставних активности утврђена су спецификацијом односно картоном сваког предмета посебно.

БОДОВНА ВРЕДНОСТ СВАКОГ ПРЕДМЕТА ИСКАЗАНА У ЕСПБ БОДОВИМА:Бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ бодовима утврђена је распоредом предмета по семестрима и годинама студија који је саставни део студијског програма.

БОДОВНА ВРЕДНОСТ ЗАВРШНОГ РАДА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ИСКАЗАНА У ЕСПБ БОДОВИМА:Бодовна вредност завршног рада се исказује кроз две позиције: предмет Завршни рад-истраживачки рад који вреди 5 ЕСПБ и Завршни рад-израда и одбрана који вреди 10 ЕСПБ.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ИЛИ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА:Предуслови за упис сваког појединачног предмета или групе предмета утврђени су спецификацијом односно картоном сваког предмета посебно.

УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ ИЛИ СРОДНИХ ОБЛАСТИ СТУДИЈА:На студијски програм Технолошко инжењерство основних академских студије може да се упише и студент првог степена студија Универзитета или друге самосталне високошколске установе под условом да је савладао део истог или сродног студијског програма, признавањем положених испита из предмета на претходном студијском програму, укључујући остварене оцене и број ЕСПБ бодова.Начин, поступак и услови преласка са других студијских програма утврђени су општим актима Универзитета и Факултета.

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:Начин полагања испита утрђен је спецификацијом односно картоном предмета. Оцењивање и напредовање студената дефинисано је општим актима Факултета. Поступак пријаве и одбране завршног радаутврђен је општим актом Факултета.

У складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, master академске студије и докторске академске студије.

Основне академске студије трају осам семестара и реализују се на студијском програму Технолошко инжењерство.

Master академске студије трају два семестра на истом студијском програму као и основне академске студије.

Докторске академске студије трају три године и њихова реализација тече на студијском програму Технолошко инжењерство.

У току студирања у предаваоницама, лабораторијама за извођење вежби, рачунском центру и библиотеци упознаваћете се са малим и великим тајнама које у себи крију разне области технологија и инжењерства које се изучавају на Факултету. Са вама ће радити наставници и сарадници међу којима има и оних који су некада били студенти овог Факултета. Нека од предавања одржаће вам и истакнути стручњаци са других факултета са којима Технолошки факултет годинама сарађује.

Резултати вашег рада биће вредновани одличним оценама на консултацијама, колоквијумима, писменим и усменим деловима испита. Стечено знање моћи ће те да размените са студентима Технолошких факултета из целе земље на "Технологијадама" које се одржавају сваке године у области науке, општег знања и спорта. Студентски парламент Факултета је организован ради остваривања права и заштите интереса студената. А када стекнете тражени број бодова и завршите одабрани циклус академских студија на Факултету своје радно ангажовање потражићете у великом броју предузећа, института, школа и факултета у земљи.

Студијски програм – Технолошко инжењерство

- опис студијског програма
- књига предмета
- књига наставника
- књига ментора

 Студијски програм Технолошко инжињерство др тест

Технолошко инжењерство

*Листу изборних предмета можете наћи у табовима поред таба Распоред предмета

ПредметI год.II год.III год.ЕСПБ
Изборни предмет блока 1  1+2 / / 8
Изборни премет 1 1+2 / / 8
Изборни премет 2 1+2 / / 8
Изборни премет 3 1+2 / / 8
Изборни премет 4 1+2 / / 28
Студијско - истраживачки рад 1+2 / / /
  / 2 / 8
  / 2 / 8
  / 2 / 8
  / 12 / 28
  / / 20 60
         


изборни предмети 1, 2, 3 и 4

Анализа експерименталних резултата     
Феномени преноса     
Методологија НИР-а     
Презентација научних резултата     
Савремене методе инструменталне анализе     
Одабрана поглавља биохемије     
Хемијска кинетика     
Биообновљиви извори енергије     
Одабрана поглавља синтезе фармацеутски активних једињења     
Одабрана поглавља фармацеутско-козметичке технологије     
Одабрана поглавља ензимског инжењерства     
Структура полимера     
Модификација полимера     
Одабрана поглавља индустријске микробиологије     
Нови технолошки процеси формирања пређе     
Пројектовање нетканих материјала     
Теоријске анализе процеса ткања     
Пројектовање плетених материјала     
Инжењерско пројектовање одеће     
Одабрана поглавља површински активних материја     
Нови процеси оплемењивања текстилних материјала     
Влакнасти полимерни композити


изборни предмети 5, 6, 7 и 8

Управљање истраживачким пројектима
Енергетска интеграција
Зелена хемија
Савремене методе моделовања и управљања процесима
Екстракција и екстракциони системи
Савремене хроматографске методе
Савремена достигнућа у прехрамбеној технологији
Одабрана поглавља фармацеутске биотехнологије
Одабрана поглавља биохемијског инжењерства
Одабрана поглавља фармацеутске хемије
Одабрана поглавља из теорије реактора
Стабилност фармацеутских препарата
Имобилисани ензимски системи у биотехнологији
Полимери специјалне намене
Теорија формирања влакана
Одабрана поглавља технологије нетканог текстила
Структура и својства пређа
Пројектовање тканих материјала
Инжењерство површине текстилних материјала
Одабрана поглавља технологије израде одеће
Теoријске анализе процеса плетења
Еколошки аспекти инжењерства текстилних материјала

 

Студијски програм – Технолошко инжењерство

- опис студијског програма
- књига предмета
- књига наставника

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ